Feja Islame

Dispozita e sherjatit ndaj Muzikës

Dispozita e sherjatit ndaj Muzikës

   Lexues të nderuar:
Pasiqë All-llahu i Madhëruar e krijoi babain tonë Ademin a.s. dhe bëri që Melaiket ti bijen në sexhde atij dhe ndodhija e Iblisit (Shejtanit) se si e kundërshtoi urdhërin e All-llahut dhe refuzoi të bije në sexhde, pastaj se si All-llahu e mallkoi shejtanin dhe e largoi nga

mëshira e Tij përgjithmonë dhe All-llahu e afatizoi Iblisin që të jetë gjallë deri në Ditën e Kijmetit, në këtë moment u betua Iblisi i mallkuar se do të mundohet t’i humbë bijët e Ademit a.s. dhe se ai do t’i urdhërojë ata që tu afrohen gjynaheve dhe harameve të cilat i ka ndaluar All-llahu.

Thotë All-llahu azze we xhel: Përkujto kur Ne u thamë engjujve: "Bëni sexhde Ademit!" (në shenjë përshëndetjeje) e ata i bënë, me përjashtim të Iblisit. Ai tha: "A t'i bëj sexhde atij që e krijove nga balta?" (Mandej vazhdoi) Tha: "A e sheh (i tha Zotit) këtë që Ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetojë deri në Ditën e Kijametit, unë gjithsesi do t'i shfarosë pasardhësit e tij, më përjashtim të një pakice." [El-Isra, 61-62]

Pasiqë All-llahu e zbriti nga xhenneti Ademin a.s. dhe gruan e tij Havan ua tërhoqi vërejtjen prej Iblisit të mallkuar dhe All-llahu iu tregoi se ai është armik i tyre dhe i bijëve të tyre dhe i këshilloi që mos t’i nënshtrohen atij në asnjë gjë dhe i urdhëroi që të kapen për udhëzimin e All-llahut që do tua zbresë atyre.

Thotë All-llahu në Kur`an:

“Po djalli i bëri që ata të dy të mashtrohen në atë (pemë ose Xhennetin) dhe i nxori ata nga ajo (e mirë) që ishin në të, e Ne u thamë: "Zbritni (dilni), jeni armik i njëri-tjetrit, e ju deri në një kohë në tokë keni vendbanim dhe dëfrim". E Ademi prej Zotit të vet pranoi disa fjalë (lutje), prandaj Ai ia fali (gabimin), Ai është Mëshirues dhe pranues i pendimit. Ne u thamë: "Dilni prej aty që të gjithë, e juve gjithsesi do t'u arrijë udhëzim prej Meje, e kush e pranon udhëzimin Tim, për ata nuk ka as frikë as që do të brengosen".  [el, Bekare, 36-38]

Prej metodave me të mëdha që Iblisi i humbi robët e All-llahut dhe i bëri që të largohen nga rruga e All-llahut është muzika dhe kënga. Është betuar Iblisi se do ta bëj këtë mjet dhe metodë të tij këtë haram për ti larguar njerëzit nga përkujtimi i All-llahut dhe për ti humbur njerëzit.

Muzika dhe kënga janë shkaqet më të mëdha që njerëzit të largohen nga dëgjimi i fjalëve të All-llahut dhe mosndikimi i fjalëve të All-llahut në zemrat tona pasiqë kjo është kështu atëherë njeriu nuk mundet ta ndjekë udhëzimin e All-llahut subhanehu ve teala.

 

ÇFARË KA ARDHUR NË KUR`AN SA I PËRKET MUZIKËS DHE KËNGËS

Thotë All-llahu në Kur`an në suren Isra: “Dhe me alarmin e zërit tënd, mashtroje atë që mundesh prej tyre, me kalorësit e këmbësorët e tu thirri ata, përzieju me ta në pasuri dhe në fëmijë dhe premtoju atyre, po shejtani nuk u premton tjetër, përveç mashtrim. Në të vërtetë, ti nuk ke kurrfarë fuqie ndaj robërve të Mi. Mbrojtja e Zotit tënd është e mjaftueshme (për ata). [Isra 64-65]

Transmetohet nga Muxhahid ibni Xheber r.a që ka qenë Imam i komentatorëve të Kur`anit në kohën e tij, i cili tridhjetë herë e ka pyetur ibni Abbasin për secilin ajet në Kur`an, ka thënë në këtë ajet “për zërin e Iblisit”: ai është muzika, kënga, fyelli dhe dëfrimi i kotë.

Thote ibni Kajjimi r.a. : S’ka dyshim se muzika është prej zërave më të mëdhenj të shejtanit që me të i mashtron ai njerëzit, me të i shqetëson njerëzit. Muzika është e kundërta e Kur`anit, sepse me Kur`an qetësohen zemrat. Thotë All-llahu në Kur`an: Po ka nga njerëzit që blenë tregime boshe e më qëllim që t'i largojnë njerëzit prej rrugës së All-llahut pa pasur kurrfarë fakti dhe për t'i marrë ato (ajetet e) All-llahut si tallje. Për ta me siguri është përgaditur dënim i turpshëm. [Lukman, 6]

Transmetohet nga Abdullah ibni Mesudi r.a. i cili ka qenë më i dituri nga sahabët për librin e All-llahut Kur`anin. Thotë për vetëveten e tij duke qenë në minber në Kuffe (Irak) dhe të gjithë njerëzit që ishin aty ia pranuan fjalët e tij, thotë: “Pasha Atë që s`ka të adhuruar tjetër që meriton adhurimin përveç Tij, nuk ka sure (kaptinë) në librin e All-llahut, në Kur`an përveç se e di ku ka zbritur, dhe ska ajet në librin e All-llahut që ka zbritur veçse e di për kend ka zbritur, dhe sikur ta di se dikush tjetër është më i ditur se unë do ti hipi deves dhe do të shkoj tek ai për të mësuar. Kur është pyetur ky sahabi për lehvil hadith (tregime boshe), ka thënë: ajo është muzika dhe kënga, dhe thoshte: Pasha Atë që ska të adhuruar tjetër përveç Tij, dhe e përsëriste tri herë këtë fjali.
Gjithashtu nga ibni Abbasi r.a. dijetari i këtij ummeti komentatori i Kur`anit, imami i mufessirëve për të cilin ka bërë dua Pejgamberi a.s. me fjalët e tij duke thënë: “O All-llah mësoja komentimin e Kur`anit.” Ka thënë për “tregime boshe” “ajo është kënga, muzika dhe të ngjajshme me to.”

Gjithashtu nga Abdullah ibni Omeri r.a. që ka qenë dijetari i banorëve të Medinës dhe pasuesi më i  madh i sunnetit, kur është pyet për “tregime boshe” ka thënë: Muzika dhe kënga. Edhe Xhabir ibni Abdullahi ka qenë dijetari i Medinës pas Abdullah ibni Omerit, kur është pyetur për “tregime boshe” ka thënë: Muzika dhe kënga dhe kënaqësia me to.

Kjo pra lexues të nderuar ishte në pika të shkurta se çka ka ardhur në Kur`an për muzikën dhe këngën.

 

Çfarë ka ardhur në sunnet për Muzikën

Thotë All-llahu në Kur`an:

“Çka tju japë Pejgamberi atë merrni, e çka t'ju ndalojë, përmbajuni dhe keni frikë All-llahun, se All-llahu është ndëshkues i ashpër.” [Hasher, 7]

Gjithashtu thotë All-llahu në Kur`an: “O ju që besuat, bindjuni All-llahut dhe respektoni të Dërguarin.” [Nisa, 59]

Transmetohet nga ebi Malik el Esharijj r.a. se e ka dëgjuar të dërguarin e All-llahut duke thënë: “Do të vinë njerëz në ummetin tim të cilët do ta lejojnë zinanë, prostuticionin, mëndafshin, alkoolin dhe instrumentet e muzikës.” Nga vet fjala në hadith që thotë: “do ti lejojnë” nënkuptojmë se ato janë të ndaluara. Dmth instrumentet muzikore të cilat janë të përhapura me shumicë në kohën tone, janë të ndaluara me hadith.

Transmetohet nga ibni Mesudi r.a. i cili ka thënë: Muzika e mbjellë dyfytyrësinë, nifakun në zemër ashtu sikurse e mbjellë uji bimën, dhikri e mbjellë imanin, besimin në zemër ashtu sikurse e mbjellë uji bimën dhe thoshte: Muzika është thirrje në zina (prostuticion). All-llahu na ruajt!

 

ÇFARË KANË THËNË KATËR IMAMËT PËR MUZIKËN

Ebu Hanifja ka qenë prej më të ashpërve në ndalimin e muzikës, dhe ndëgjimin e saj e ka bërë prej gjynaheve, ndërsa imam Maliku është pyetur për muzikën dhe ka thënë: Atë tek ne e bëjnë vetëm të prishurit, gjynahqarët, ndërsa imam Shafiu ka thënë për këngëtarin dhe këngëtaren: Nuk i pranohet dëshmija asnjërit prej tyre. Gjithashtu edhe imam Ahmedi r.a. e ka bërë ndëgjimin e muzikës të ndaluar me argumente nga Kur`ani dhe sunneti dhe fjalët e Sahabëve.

 

IXHMAI ËSHTË BAZË E TRETË PAS LIBRIT TË ALL-LLAHUT DHE SUNNETIT

Ixhmai është argumenti prerë që nuk bën të kundërshtohet. Thotë All-llahu në Kur`an: “Kush i kundërvihet të dërguarit pasi që i është bërë e qartë e vërteta dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne e lëmë në atë që ka zgjedhur (në dynja) e fusim në Xhehennem. Përfundim i keq është ai.” [Nisa, 115]

Në këtë ajet është bërë e qartë se ai i cili e ndjek ndonjë rrugë jashtë asaj çka e ndjekin besimtarët, vendi i tij përfundimi i tij do të jetë në xhehenem. All-llahu na ruajt!

Nëse e kuptove këtë lexues i nderuar dhe e mësove se IXHMAI është argument që nuk lejohet kundërshtimi i tij, parashtrohet pyetja: A është ndalimi i muzikës çështje që ka mundësi të ketë mendime të ndryshme tek dijetarët në këtë temë, apo është çështje që janë bashkuar dijetarët në ndalimin e saj?!

Përgjigja: S`ka dyshim se kjo çështje është që dijetarët e ehli-sunnetit, dijetarët e hakkut janë të bashkuar në këtë çështje se është haram muzika dhe kënga, duke u bazuar në Kur`an, sunnet dhe në fjalët e sahabëve dhe tabiinëve dhe ata që i pasuan ata me të mire. Kjo çështje është që s`ka nevojë për djalog dhe mendime të ndryshme.

Dhe në fund e kuptove vëlla i dashur dhe motër e ndershme dispozitën e sherjatit ndaj muzikës dhe këngës duke u mbështetur në librin e All-llahut azewexhel dhe në sunnetin e të Dërguarit të All-llahut aljhi selam dhe se nuk ka mbetur gjë tjetër vetëm se të pendohesh nga dëgjimi i muzikës dhe këngës me një pendim të sinqertë duke mos u kthyer më në këto gjynahe që i ka ndaluar All-llahu për besimtarët.

E lus All-llahun e Madhëruar që të na e mundësojë ta ndjekim atë rrugë që Ai është i kënaqur dhe që të na bëj prej atyre që fjalët tona ti pasojmë me vepër dhe që të na forcojë në hakk deri në takimin me Të. Amin.

 

Përktheu:
Lulzim Kabashi

Search site

Contact

Feja Islame Selam alejkum të nderuar/a vëllezer dhe motra për ç'do këshillë apo kritik mund të na shkruani në adresën tonë.

Forumi:
www.thirrjaislame.tk